Aftalevilkår for anvendelsen af Kjærgaard-Nettet

Generelt

1.        Disse abonnementsbetingelser gælder for ydelser leveret af Kjærgaard (herefter kaldet KIA) til Antenneforeningen (specificeret i aftalen – se forsiden) under en samlet særskilt aftale. Betingelserne er gældende for den enkelte kunde, der tegner abonnement. Kunden skal være medlem/tilknyttet Antenneforeningen.

2.        Den abonnementstegnende skal være myndig.

3.        Abonnement på én eller flere ydelser hos KIA kræver registrering af abonnentens navn, adresse og fødselsår. Ingen oplysninger vil blive videregivet til tredjemand med undtagelse af Antenneforeningen.

4.        Opsigelse af et abonnement kan tidligst ske 6 måneder efter aftaleindgåelse. Herefter kan aftalen opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

5.        Tilslutning til KIAs ydelser kan kræve specielt udstyr, som leveres af KIA. Udstyret forbliver KIAs ejendom, med mindre abonnenten har købt udstyret. Abonnenten må ikke disponere over eller foretage indgreb i udstyret. Udstyret skal ved aftalens ophør leveres tilbage til KIA i samme stand som leveret bortset fra normalt slid og ælde.

6.        Fejl eller driftsforstyrrelse kan anmeldes til KIA på telefon 70 206 706. Fejlretning vil påbegyndes uden ugrundet ophold indenfor normal arbejdstid (kl. 09.00 - kl. 15.00).

7.        KIA kan lukke for et medlems adgang til én eller flere ydelser, såfremt betingelserne ikke overholdes. Dette kan dog ikke ske uden, at kunden er informeret om lukningen og årsagen hertil.

8.        KIA er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i eget net og produkter af hensyn til drift eller som følge af krav fra myndighederne eller Antenneforeningen.

9.        KIA kan med accept fra abonnenten eller med en retskendelse til enhver tid skaffe sig adgang til abonnentens brugerdata (password etc.) i forbindelse med drifts- eller sikkerhedsmæssige forhold. I forbindelse hermed er KIAs medarbejdere altid underlagt tavshedspligt.

10.     Abonnementer må ikke deles på tværs af husstande.

11.     Leverancen afhænger til enhver tid af, at der er etableret en fungerende forbindelse mellem kunden og det respektive antennenet, hvortil KIA har leverance. Såfremt dette ikke er tilfældet, er KIA ikke forpligtet til at levere. Øvrige abonnementsforpligtelser berøres dog ikke.

12.     Signalafbrydelse fra Antenneforeningens side hos den enkelte abonnent betyder en tilsvarende afbrydelse af service fra KIA. KIA er ikke forpligtet til at refundere eventuelt forudbetalt abonnement i forbindelse hermed.

 

Priser og betaling

13.     Betaling skal foregå via tilmelding til PBS. I modsat fald pålægges faktureringsgebyr på Dkr. 50,- per fremsendt faktura. KIA forbeholder sig ret til at kreditvurdere den enkelte kunde. I det tilfælde, at der ikke kan gives normal kredit, forbeholder KIA sig ret til at stille krav om depositum svarende til KIAs udgifter (incl. udstyr) i forbindelse med installation af den enkelte abonnent.

14.     Abonnement faktureres kvartalsvis forud, eventuelt forbrug faktureres kvartalsvis bagud. Betalingsbetingelser fremgår på den enkelte faktura.

15.     Ved forsinket betaling vil KIA sende rykkere samt opkræve morarenter. Endvidere vil KIA ved manglende betaling efter 2 rykkere lade fordringen overgå til retslig inkasso samt registrering i Ribers Kredit Information. Eventuelle rykkerskrivelser pålægges hver Dkr. 100,- i gebyr.

16.     Betales udestående ikke efter 2 rykkere vil de(n) pågældende ydelse(r) blive lukket.

17.     Priser fremgår af tilmeldingsblanketten.

18.     KIA kan som følge af ændringer af moms, offentlige afgifter og afgifter til rettighedsorganisationer ændre priser/vilkår på en sådan måde, at stigninger eller fald i disse afgifter m.v. medfører tilsvarende ændringer i abonnementspriserne. Ændring af priser/vilkår kan foretages med et varsel på 1 måned til udgangen af et kvartal. Dog kan priser/vilkår ikke ændres til abonnenternes ugunst førend 12 måneder efter den samlede foreningsløsning er sat i drift.

19.     KIA er aldrig erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, driftstab, produktionstab, tab som følge af at ydelsen ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes, immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på internettet. KIA kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold opstået som følge af manglende adgang til ydelsen eller som følge af andre forhold hos KIA eller hos tredje part. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos KIA eller tredje part. KIA er ikke forpligtet til at opfylde nærværende abonnementsvilkår og dertil hørende services, tjenester og ydelser, hvis dette forhindres af omstændigheder, som er uden for KIAs kontrol, herunder, men ikke begrænset til, brand, krig, krigslignende handlinger eller militæraktioner, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, herunder lynnedslag og oversvømmelser, som KIA ikke kunne have undgået eller overvundet uden urimelige omkostninger, eller som der ikke kunne have været taget højde for ved aftalens indgåelse.

 

Internet

20.     Aftalen giver abonnenten adgang til Internettet gennem KIA og Antenneforeningens net jævnfør det tegnede abonnement.

21.     Medlemmet må ikke have materiale liggende på det medfølgende webhotel, der strider mod den til enhver tid gældende danske lovgivning.

22.     Hvis der registreres et trafikforbrug på over 6 Gigabyte pr. måned, vil abonnenten blive kontaktet vedrørende specialaftale.

23.     KIA kan endvidere afbryde forbindelsen, hvis den benyttes i strid med den gængse etikette for brug af internettet. Herunder uopfordret massedistribution af e-mails (spam).

24.     Tekniske minimumskrav til den/de tilsluttede computer/e, hvis der ønskes support fra KIAs kundeservice:

Plads til netkort eller indbygget ethernetport

-  Minimum 266 MHz Pentium Processor

-  100 Mb Ledig harddiskplads

-  Minimum 64 Mb Ram

-  Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (kun originalt software) (Windows 95, ME og NT4 supporteres ikke)

25.     KIA påtager sig intet ansvar for indholdet af de informationer, som kunden måtte modtage eller afgive i forbindelse med internetabonnementet. Det være sig lødighed, lovlighed og/eller rigtighed.

26.     KIA er ikke ansvarlig for tab af personlige data og installeret software m.m. i forbindelse med kundens brug af Internetaftalen og hertil knyttede ydelser. KIA påtager sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til kundens data og systemer.

27.     KIA indestår for at kabelnet-produktet til enhver tid ikke har dårligere ydeevne, stabilitet og performance end tilsvarende produkter på markedet.

 

Andre ydelser

28.     Brugsbetingelser for andre ydelser udleveres før etableringen af den enkelte ydelse.

29.     Ovennævnte levering af Internetydelser er overvejende rettet mod private og mindre erhvervskunder.

30.          Mindre erhvervskunder forstås som mindre end 5 tilsluttede PC-ere på én adresse.